Gepubliceerd op 17 april 2024

Privacy- en cookiebeleid

Algemeen

Dit Privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door E5 FASHION BV met maatschappelijke zetel te Hoogkamerstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0762.705.852 (hierna “e5.be”), in alle (commerciële) relaties tussen e5.be en haar klanten, prospecten en commerciële partners.

Dit Privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die e5.be verzamelt tijdens je interacties met e5.be, zoals wanneer je onze winkels of onze website en webshop bezoekt, je producten of diensten aanschaft die worden aangeboden door e5.be, je abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantendienst, enzovoort. Het beschrijft welke persoonsgegevens e5.be van jou verzamelt en verwerkt en hoe en waarom we deze persoonsgegevens gebruiken.

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens trachten wij te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (hierna de “AVG”) en alle wettelijke of reglementaire bepalingen terzake.

Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt?

In het kader van je interactie met e5.be kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

 • Gegevens om je te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum,
 • e-mailadres, IP-adres, ...;
 • Betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken als je aankopen doet, zoals je credit- of debitcardnummer en de bij je betaalinstrument horende beveiligingscode;
 • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, voorkeurstaal;
 • Interesses, kledingmaat, stijlvoorkeuren en gelijksoortige informatie: wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere aankopen en bestellingen en surf- en zoekgedrag met behulp van cookies. Over cookies kan je hieronder meer lezen of consulteer je ons cookiebeleid.

De manier waarop we persoonsgegevens verkrijgen

Wij verkrijgen je persoonsgegevens op verschillende manieren.
Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer je (online) aankopen verricht. Andere persoonsgegevens bezorg je ons bij registratie op onze website, online inschrijving op onze nieuwsbrief, het invullen van contactformulieren, deelname aan wedstrijden, enquêtes of promoties, ...
Ook via social media kunnen persoonsgegevens verkregen worden, bv. wanneer u inlogt met uw facebook account.
Anderzijds verkrijgen wij ook persoonsgegevens via je bezoek aan onze website en via cookies (je IP-adres en informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze website raadpleegt) of via commerciële acties.

Wij verkrijgen ook persoonsgegevens van derden, zoals professionele dataleveranciers of commerciële partners met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien.

e5.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, klanten of prospecten die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of wettelijke voogd(en) of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, klant of prospect ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: privacy@e5.be.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Voor vragen omtrent de verwerking van je persoonsgegevens of de inhoud van deze privacyverklaring kan je ons steeds schriftelijk contacteren via de onderstaande contactgegevens:

E5 Fashion BV
Klantendienst
Hoogkamerstraat 1
9100 Sint-Niklaas
België
Email: privacy@e5.be

Grondslagen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt nadat je ons daartoe je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (via het invullen van registratie- of contactformulieren, fysiek in de winkel of online). Verder is het mogelijk dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van aankopen en/of bestellingen die je bij e5.be geplaatst hebt. Ook is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In andere gevallen vindt de verwerking van je persoonsgegevens plaats voor commerciële doelstellingen op basis van het gerechtvaardigd belang van e5.be als commerciële onderneming ten aanzien van haar klanten of haar concurrenten, waarbij de verwerking plaatsvindt op basis van een belangenafweging (zo bijvoorbeeld communicatie die we je als klant doen toekomen over aanbiedingen en producten die je kunnen interesseren).

Je persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en verwerkt:

 1. voor onze bedrijfsvoering;
 2. voor de afhandeling van je aankopen/bestellingen;
 3. verwerking van ingeruilde producten of retours;
 4. voor het voeren van marketingacties (per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS met betrekking tot aanbiedingen en acties die je kunnen interesseren);
 5. om je de mogelijkheid te bieden om in te gaan op aanbiedingen en deel te nemen aan wedstrijden;
 6. om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;
 7. voor de optimalisatie van de website;
 8. om onze producten en diensten te verbeteren;
 9. met het oog op het bepalen van je interesses en voorkeuren, onder andere door de analyse van je aankopen/bestellingen;
 10. behandeling van vragen of klachten.

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, of via sociale media, met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over e5.be gerelateerde evenementen (voor marketingdoeleinden). Indien je dit soort communicatie niet langer van ons wenst te ontvangen, heb je steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of per post op bovenvermeld adres.
Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

Veiligheid

e5.be neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en streeft ernaar dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, vertrouwelijk worden behandeld en dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals het gebruik van firewalls, beveiligde servers, paswoordbeveiliging, twee-factor authenticatie,  Binnen e5.be zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Bewaartermijn

 Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een wettelijke verplichting, om geschillen te beslechten of om overeenkomsten af te dwingen, bewaart e5.be je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in dit Privacy- en cookiebeleid onder “grondslagen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens”. 

e5.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • In het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of zolang wij soortgelijke producten of diensten aanbieden op de markt als diegene waarvoor wij met u een overeenkomst hebben gesloten, al naargelang welk van de beide termijnen de langste is;

 • In het kader van de verwerking van uw contactgegevens buiten de uitvoering van overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 12 maanden.
 

Overdracht van gegevens 

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, waaronder onder andere de verwerking van je aankopen/bestellingen, kunnen we je persoonsgegevens delen met externe serviceproviders die we inschakelen voor het leveren van diensten zoals datahosting, orderafhandeling, verwerking van betalingen, levering van producten, infrastructuurvoorziening, IT-services, e-mailleveringsdiensten, auditdiensten en andere soortgelijke diensten, om dergelijke derde partijen in staat te stellen deze diensten te verlenen. We kunnen je persoonsgegevens ook delen wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen en om de rechten of de eigendom van e5.be te beschermen.

 Met ondernemingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. e5.be blijft wel verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Met je toestemming delen we je gegevens met verbonden ondernemingen en commerciële partners zodat zij je gerichte communicatie rond hun producten en diensten kunnen sturen. Je hebt steeds het recht jouw toestemming rond het delen van die gegevens in te trekken, zoals voorzien hieronder in paragraaf i), 2).

 In geval uw persoonsgegevens zouden overgedragen worden naar dienstverleners die zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden, dan verbindt e5.be er zich toe steeds een optimale bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Rechten van de betrokkene

1) Recht op inzage en verbetering

Conform de AVG heb je het recht op inzage van je persoonsgegevens. Verder heb je recht op verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Als je je gegevens wenst te bekijken of te wijzigen, kan je dit doen door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres. Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

2) Marketing

Zoals hoger reeds aangegeven kunnen wij je persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je niet langer door ons gecontacteerd wenst te worden, heb je steeds het recht om je uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan je door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres.
Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

3) Recht op gegevenswissing, beperking van verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan je ons ook vragen je persoonsgegevens te verwijderen, onder andere indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming en je deze toestemming wenst in te trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat, je bezwaar maakt tegen de verwerking of je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

In de in de AVG bepaalde gevallen kan je ook de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht om je persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen en aan een derde partij over te dragen.
Wens je je te beroepen op een van voormelde rechten, neem dan contact op met ons per e-mail op het hogervermelde e-mailadres of per post op het eveneens hogervermelde adres. Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om ons een identiteitsbewijs te bezorgen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

e5.be houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op jouw verzoek.
Je dient wel voor ogen te houden dat e5.be eventueel niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

4) Klachten

Indien je vragen hebt rond de bescherming van je persoonsgegevens of een klacht hebt omtrent de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je ons steeds contacteren per e-mail of per post via de hogervermelde contactgegevens.

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be) indien je van mening bent dat je rechten inzake gegevensbescherming door e5.be niet gerespecteerd werden.

Geautomatiseerde besluitvorming

e5.be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookieverklaring

Het gebruik van cookies op de website kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?

Tijdens een bezoek aan de website en webshop kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. Deze kunnen persoonsgegevens bevatten. Dit is om de toegang tot de website vlotter te laten verlopen, om de navigatie van de website te versnellen en de website te personaliseren op basis van je voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website dan degene die ze heeft opgesteld. Cookies niet toelaten kan ertoe leiden dat de website niet naar behoren kan functioneren.

Gebruik van Cookies door e5.be op de website en webshop

e5.Be gebruikt functionele cookies om het gebruik van de website en webshop te vereenvoudigen en de snelheid van je bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruikt e5.be ook analytische cookies om anonieme gegevens te verzamelen en statistieken te genereren over het gebruik van de webshop met als doel deze te optimaliseren (zie ook verder onder Google Analytics).

Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over je toestel (zoals een computer, een tablet of een mobiele telefoon) en je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, de webpagina’s die je bezoekt, de websites die je eerder hebt bezocht, geografische data zoals je locatie, je taal en het tijdstip en de duur van je web-bezoek. Deze data wordt geanonimiseerd en wordt niet doorgegeven aan derden.

Bij je eerste bezoek aan onze webshop zal je uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden tot het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens via deze cookies via een ‘cookie acceptance tekst’. Ook op een later ogenblik kan toestemming gevraagd worden, zoals bij aanmelding met een ander toestel of wanneer cookies verwijderd werden.

Wij gebruiken ook cookies van derden en onze eigen cookies om gepersonaliseerde advertenties te laten zien op onze en andere websites. Dit heet "retargeting" en is gebaseerd op je zoek- en bladergedrag, bijvoorbeeld de producten waarnaar je hebt gezocht en hebt bekeken en de prijzen die werden getoond.

Beheer van Cookies

Je kan je instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar je toestel. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je toestel.

Hierbij een overzicht met de mogelijkheden om je cookies te beheren bij de populairste internetbrowsers:

- Google Chrome

Klik na het openen van Google Chrome in het menu op instellingen. Kies daarna op geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte ‘Privacy’ klik je op de knop Instellingen voor inhoud. Bij het gedeelte ‘Cookies’ kan je cookies verwijderen en de cookies-instellingen aanpassen.

- Internet Explorer

Klik na het openen van Internet Explorer op Gereedschap en dan op Internetopties. Bij het gedeelte ‘Privacy’ kan je via de schuifregelaar het gewenste niveau kiezen. Het is daarnaast mogelijk om dit manueel te doen bij Geavanceerd. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Je kan cookies verwijderen in het hoofdscherm van de internetopties.

- Mozilla Firefox

Klik na het openen van Mozilla Firefox bij het menu opties op Privacy. Kies daarna voor de optie ‘Aangepaste instellingen gebruiken’ bij Geschiedenis. Wanneer je cookies wil inschakelen, vink je ‘Cookies van websites accepteren’ aan. Indien je de cookies wil uitschakelen, haal je dit vinkje weg. Daarnaast kan je ervoor kiezen om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Bovendien kan je de bewaartijd van de cookies instellen. Wanneer je klikt op ‘Cookies tonen’ kan je cookies verwijderen.

- Safari

Klik na het openen van Safari in het tabblad Voorkeuren op Privacy. Hier heb je drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Bij Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

- Opera

Klik na het openen van Opera op het menu Extra en dan op Voorkeuren. Je kan de cookiesinstellingen vinden bij Geavanceerd en Cookies. Bovendien bestaat de mogelijkheid om automatisch nieuwe cookies te verwijderen na het sluiten van elke surfsessie. Je hebt ook de mogelijkheid om over elke individuele cookie die op je computer geplaatst wordt te beslissen aan de hand van een dialoogvenster. Dit is mogelijk onder de optie ‘Mij vragen voor het accepteren van cookies’.

Google Analytics

e5.Be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van e5.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hierbij wordt je IP-adres geanonimiseerd.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van je toestel, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees aub het Privacybeleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan e5.Be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Je kan je afmelden voor de Google Analytics-advertentiefuncties door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te installeren.

Google (invisible) reCAPTCHA

e5.Be maakt gebruik van Google invisible reCAPTCHA om te garanderen dat ingevulde gegevens en verstuurde berichten door personen ingevoerd werden en niet door robots. Automatisch aangemaakte berichten worden geweerd van onze website.

Hiertoe wordt informatie verzameld en opgestuurd naar de Google reCAPTCHA dienst. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van je toestel, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de “Privacy Shield Principles” en is aangesloten bij het “Privacy Shield Program” van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees aub het Privacybeleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com).

Wijzigingen

Dit Privacy- en cookiebeleid kan door e5.be worden gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op eventuele wijzigingen in de regelgeving of bij e5.be. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy- en cookiebeleid te raadplegen. De recentste geldende versie is steeds beschikbaar op de website van e5.Be.

De privacy policy kan hier als PDF bekeken worden.