Wedstrijdreglement “International Selfie Day – Win shoppingbudget t.w.v. € 100*”

1. Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door e5, met maatschappelijke zetel in 9100 Sint-Niklaas, aan de Hoogkamerstraat 1. e5 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, van welke aard of om welke reden ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook. e5 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het communicatiemateriaal.

2. Deelnemers
Deze actie staat open voor alle personen met verblijfplaats in België met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van e5. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten. Aan deze actie is geen aankoopverplichting verbonden.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer c.q. Bescherming van de persoonsgegevens, stelt e5 de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend voor interne doeleinden wordt gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. Betrokkene heeft tevens een recht op verbetering. Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139 te 1000 Brussel.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of een telefoongesprek gevoerd.

3. Duur van de actie
Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen van donderdag 22 juni t.e.m. woensdag 5 juli 2023 middernacht.

4. Hoe deelnemen?
Wat moet je doen om te kunnen winnen? Ga naar onze social post van deze winactie op Instagram en volg de instructies daarbij aangegeven. Veel succes!

5. Prijzenpot
Met onschuldige hand kiezen wij één gelukkige winnaar op basis van alle deelnames in de wedstrijdperiode. De winnaar ontvangt vervolgens een kortingscode waarmee hij/zij kan shoppen op e5.be.

6. Toekenning van de prijzen
De winnaars worden via social media verwittigd door iemand van e5. De winnaars zullen gecontacteerd worden op maandag 10 juli. Vervolgens wordt de kortingscode via mail bezorgt.

De prijs kan in geen geval ingeruild worden tegen zijn waarde in speciën.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

7. Wedstrijdreglement
Het wedstrijdreglement is bindend en zal in geval van discussie geraadpleegd worden.

De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht.

De organisator van de wedstrijd kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in evenals van elke beslissing die de organisator ter zake neemt.

Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen accepteer je dat je informatie levert aan e5 en niet aan Facebook, zodat e5 je kan contacteren binnen het kader van de wedstrijd.

Opgemaakt te Sint-Niklaas, op 21/06/2023